Publicerad 28 februari 2024

Arbetsplatslärande, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Medarbetarnas kontinuerliga lärande är en del av och förutsättning för att hela verksamheten ska kunna utvecklas. Arbetsplatslärande är en viktig del i detta.

SKR ger stöd till kommuner och regioner i personal- och kompetensförsörjningsfrågor. Inom satsningen Sveriges Viktigaste jobb finns nio strategier, varav en handlar om att ge stöd till medarbetarnas utveckling.

Stöd medarbetares utveckling

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är kunskapstäta verksamheter. De olika yrkesgruppernas kunskap och kompetens påverkar i hög grad kvaliteten. Medarbetare vill ofta medverka till förbättring och utveckling av arbetsplatsen och verksamheten. Utveckling kräver ett ledarskap som kan leda i förändring, och en kultur som stödjer utveckling.

E-utbildning om arbetsplatslärande

Som chef och ledare har du en viktig roll för att bidra till en lärande kultur på arbetsplatsen och i verksamheten. SKR har tillsammans med Adda tagit fram en e-utbildning om arbetsplatslärande. Utbildningen utgår från svensk forskning. Syftet är att ge stöd till lärandet genom att nyttja de vardagsnära tillfällen som ofta förekommer i verksamheten, till exempel en APT eller möte för kollegial avstämning. Utbildningen vänder sig i första hand till chefer inom vård och omsorg.

Arbetsplatslärande - en verktygslåda — Adda - Fd SKL Kommentus

Vad är arbetsplatslärande?

Med arbetsplatslärande menas allt lärande som äger rum på eller är relaterat till arbetet och arbetsplatsen. Det kan vara ett specifikt utbildningstillfälle, men också det lärande som sker löpande i den praktiska vardagen.

Lärandet kan vara inriktat på kompetens och/eller medarbetarens eller organisationens utveckling. Syftet är att skapa en medvetenhet, förmåga och vilja hos medarbetare och chefer att arbeta med utvecklingsfrågor. Medarbetarnas kontinuerliga lärande är en del av och en förutsättning för att hela verksamheten ska kunna utvecklas.

Ett välfungerande arbetsplatslärande bygger på

 • Formellt lärande (exempelvis en kurs eller ett program)
 • Icke-formellt lärande (exempelvis handledning eller seminarier)
 • Informellt lärande ( lärande som sker i det dagliga arbetet )

Främjande lärandemiljö

Det finns faktorer som främjar eller begränsar lärandet. Strukturer, arbetssätt och verksamhetens kultur kan bidra eller försvåra arbetsplatslärande. Chefer, stöd- och andra ledarfunktioner spelar en viktig roll för att få till stånd ett ändamålsenligt och hållbart lärande, genom bra stödjande strukturer och processer och en främjande kultur.

En organisation med en främjande lärandemiljö präglas bland annat av

 • Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter
 • Bjuder in till samverkan
 • Möjligheter till feedback och reflektion
 • Medarbetare inkluderas och deltar i utveckling av verksamheten
 • Ledningen är stödjande och tillgänglig
 • Medarbetarna är motiverade

Begränsande lärandemiljö

En organisation med en mer begränsande lärandemiljö kännetecknas bland annat av

 • Ett alltför snävt driftsfokus
 • Låg grad av samverkan
 • Begränsat utrymme för feedback och reflektion
 • Att medarbetare inte bjuds in till förändringsarbete
 • En otillgänglig, kontrollerande och detaljstyrande ledning

Positiva effekter av arbetsplatslärande

Verksamhetsnivå

 • Förbättrad kvalitet
 • Förutsättningar för löpande utveckling

Individnivå

 • Individuell utveckling
 • Ökad kompetens
 • Förändrade förhållningssätt
 • Nya kunskaper

Exempel på vardagsnära tillfällen för arbetsplatslärande

I relevanta vardagstillfällen kan angelägna aktiviteter eller åtgärder lyftas och bidra till att stärka medarbetarnas lärande och utveckling av verksamheten. Flera av dessa tillfällen har andra viktiga syften än främst lärande, men lärandet kan integreras inom ramen för det som redan görs.

 • Arbetsplatsträffar
 • Teammöten
 • Samråd kring enskilda ärenden, brukare eller patienter
 • Mentorskap/kollegial handledning
 • Introprogram för nya medarbetare
 • Utbildning eller kurs (fysisk eller digital)
 • Medarbetarsamtal
 • Uppföljning av händelser
 • Nätverksmöten

Checklista för självreflektion – hur ser det ut i min verksamhet och hur bidrar jag?

 • Finns det avsatt tid, plats och utrymme för lärande, exempelvis lämpliga lokaler och schemalagd tid för reflektion i grupp?
 • Har jag och stödfunktioner i verksamheten de kompetenser som krävs för att strukturerat arbeta med lärandet, exempelvis vad gäller metoder för reflektion eller att leda möten?
 • Är jag och verksamhetens stödfunktioner tillgängliga för samtal kring lärande och erbjuder vi både formellt, ickeformellt och informellt lärande till samtliga medarbetare?
 • Är vår kultur tillåtande och uppmuntrande, ses exempelvis ifrågasättande av arbetssätt och rutiner som något positivt?
 • Har verksamheten en ledning som fokuserar på samt prioriterar lärande och är våra medarbetare motiverade att lära?
 • Har vi analyserat behovet av lärande med fokus på verksamhetens behov och tagit fram integrerade strategier för lärande utifrån den analysen?
 • Tillåts medarbetare vara delaktiga genom att medverka i planering av hur deras arbete utförs samt i utvärdering av arbetet och verksamheten?

Om flera förutsättningar saknas, kan dessa lyftas med närmsta chef för att gemensamt reflektera kring hur lärandet kan stärkas inom verksamheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Helena Henningson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.