Publicerad 21 december 2022

Frågor och svar om arbetsmiljö

 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

  I vilken ordning kan fördelning ske? Undertecknar nämndens ordförande fördelning till förvaltningschef , som i sin tur fördelar vidare till verksamhetschef eller enhetschef?

  • Kommunerna har inom ramen för kommunallagen stora möjligheter att själva bestämma sin organisation och hur verksamheten ska bedrivas.
  • Arbetsmiljöansvaret ligger nära verksamhetsansvaret. Har någon fått uppgifter i verksamheten ligger det nära tillhands att denne också får arbetsmiljöuppgifter för verksamheten.
  • Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vem det är som har uppgifter inom arbetsmiljöområdet och att medarbetarna vet vem hen ska vända sig till.
  • Fullmäktige ansvarar som kommunens högsta organ att nämnderna får nödvändiga resurser för att bedriva verksamheten och fastställer också om nämnden ska ha arbetsmiljöansvar.
  • Nämnden kan fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef och sedan låta förvaltningschefen fördela vidare i organisationen. Nämndens beslut är kollektivt, men det är rimligt att ordföranden undertecknar fördelningen.
  • Det är bra om arbetstagare med speciella uppgifter , till exempel kemilärare, slöjdlärare, yrkeslärare också ges tydliga arbetsmiljöuppgifter.
  • Vid all fördelning av arbetsmiljöuppgifter är det viktigt att hen ges befogenheter och resurser för att kunna sköta uppgifterna på ett bra sätt samt att möjlighet till returnering finns.
  • Det gäller att fördela - inte abdikera! Det är viktigt att den som fördelar uppgifter följer upp och ingriper om inte fördelningen fungerar på avsett sätt.

  Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

 • Har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön vid hemarbete/distansarbete?

  Frågan är aktuell mot bakgrund av myndigheternas rekommendation att vissa anställda ska arbeta hemma för att minska smittspridning.

  Arbetsgivaren har fortfarande ansvar för att medarbetarens arbetsmiljö är säker och inte skapar ohälsa. Det gäller att tänka på till exempel arbetsutrustning, belysning och ergonomi. Vid hemarbete/distansarbete finns också risk för en upplevelse av isolering och det är därför viktigt att underlätta kommunikationen mellan medarbetarna och dig som chef. Exempelvis kan APT och andra möten ske genom digitala kanaler och att arrangera ”Skypefika” kan vara ett sätt att ha bredare kontakt med kollegor.

  Det finns en ökad risk för att gränsen mellan jobb och privatliv blir otydligare. Förutsättningarna att sätta gränser blir viktigare, vilket är en utmaning för såväl arbetsgivaren som den enskilde medarbetaren. Diskutera med medarbetarna och stäm kontinuerligt av om hur ni på bästa sätt säkerställer en god arbetsmiljö.

  Om man exempelvis inte kan ordna en lika bra sittplats i hemmet kan till exempel tätare pauser för att röra på sig var en åtgärd. Omfattningen av vilka åtgärder som arbetsgivaren behöver vidta vid hemarbete/distansarbete beror på hur ofta, hur länge och hur intensivt arbetet utförs. Samverka enligt AML kap. 6 med skyddsombuden kring frågor som rör arbetsmiljön.

  Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

  Undersök arbetsmiljön vid hemarbete, Prevent

  Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån, Arbetsmiljöverket

  Från och med den 1 januari 2021 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning AFS 2020:1. I dessa föreskrifter undantas arbete i enskilt hem. Fortfarande gäller dock Arbetsmiljöverkets övriga föreskrifter som exempelvis inbegriper ergonomi samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Däremot undantas exempelvis frågor om ventilation, vilrum och utrymning där arbetsgivaren inte anses ha rådighet.

  Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.