Publicerad 17 september 2021

Samarbeten och nätverk - både nationella och internationella

Institutet är engagerat i olika nationella och internationella samarbeten inom Europa. Vi deltar i och anordnar själva konferenser och workshops. Institutets primära uppgift ligger i detta samarbete som behövs för att stärka stadshistoriens roll inom akademien och i kontakt med det omgivande samhället.

Nationella samarbeten

Institutet är engagerade i det stadshistoriska samfundet som församlar många historiker och politiker med intresse för stads- och kommunhistoria i Sverige. I övrigt saknar Sverige nationella samarbeten kring stadshistoriska frågor.

Rurban Planning Talks

Ett samarbete mellan Chalmers, DaCapo i Mariestads kommun, Skaraborgs kommunalförbund samt Stads- och kommunhistoriska institutet.

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad.

Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

DaCapo, Mariestads kommun

Internationella samarbeten

Nordic Local History cooperation

Ett samarbete mellan lokalhistoriker från de nordiska länderna som träffas vart tredje år för att diskutera lokalhistorisk forskning. Senaste mötet ägde rum i Helsingfors juni 2018.

The history of Nordic co-operation (engelska)

EAUH – European Association for Urban History

Den europeiska föreningen för stadshistoria grundades 1989 med stöd från Europeiska unionen. Målet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum för historiker, geografer, sociologer, antropologer, konst- och arkitekturhistoriker, planerare och andra forskare som arbetar med olika aspekter av stadshistoria från medeltiden fram till idag.

EAUH (engelska)

La Commission Internationale pour l’Histoire des Ville -The International Commission for the History of Towns, ICHT

ICHT grundades på Internationella kongressen för historisk vetenskap i Rom 1955. Syftet är att underlätta kontakter mellan stadshistoriker och att skapa ett antal forskningsverktyg för att främja stadshistorisk forskning.

ICHT (engelska)

City History Museums and Research Network of Europe

Ett nätverk som förenar stadsmuseer och akademiska stadshistoriker. Nätverket bildades år 2011 för att främja stadsmuseer och deras arbete. År 2013 skapades en så kallad Barcelona-deklaration som ska vägleda museerna i sin verksamhet.

Barcelona declaration on European City Museums (engelska)

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor