31 oktober 2018

Seminarieserie, Stockholm skriver historia

”Stockholm skriver historia” är ett samarbete med flera minnesinstitutioner i Stockholm: Stockholmia forskning och förlag, Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet och Centrum för Näringslivshistoria.

Seminarier för stadens ABM-personal (arkiv, bibliotek och museer) och forskare

Vi diskuterar ny forskning och lyfter aktuella frågor om Stockholms historia eller andra frågor i syfte att främja idéutveckling och samverkan med minnesinstitutioner. Vi vill också identifiera angelägna forskningsfrågor. Information publiceras inför varje seminarium

  • Begränsat antal platser.
  • Anmälan krävs.

Information om kommande seminarier

Fakta

Förkortningen ABM står för arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap samt musei- & kulturarvsvetenskap - eller för arkiv, bibliotek och museer, som är de praktiska verksamhetsfält ur vilka ämnena vuxit fram.

ABM-ämnenas gemensamma kärna kan kort beskrivas som studiet av processen: förvärvet, urvalet, ordnandet, beskrivandet, bevarandet, tillgängliggörandet och förmedlingen av information i olika former - information som också i stor utsträckning utgör viktiga delar av vårt kulturarv.Inom de tre ämnena inriktas studiet mot de olika typerna av informationsbärare och mot de lagar, principer, villkor, traditioner och institutioner som är kopplade till respektive verksamhetsfält.Termen ABM började under 1990-talet användas i samband med olika projekt som syftade till praktiskt samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. En användare som söker information om en viss företeelse är ofta angelägen om att få veta allt - oberoende av om informationen råkar finnas i ett arkiv, på ett bibliotek eller på ett museum. Detta kräver åtgärder som underlättar utbyte av information mellan olika ABM-institutioner.Många bibliotek har för övrigt egna arkiv och föremålssamlingar, många arkivinstitutioner egna bibliotek och föremålssamlingar och många museer egna arkiv och bibliotek. När ABM-institutionerna lägger ut sina olika databaser på Internet ökar kraven på standardisering och gemensamma lösningar.

Bloggen Stockholm skriver historia

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!